SỰ KIỆN SẮP DIỄN RA

PHÁP THOẠI CHIỀU THỨ SÁU

TỲ KHƯU BỬU HIỀN

NGÀY 12/7/2024

THỜI GIAN: 6:30 PM – 8:00 PM


LỄ SÁM HỐI

TỲ KHEO TUỆ DŨNG

NGÀY 20/7/2024

THỜI GIAN: 6:00 PM – 8:00 PM


CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT

THÁNG 7.2024