SỰ KIỆN TRƯỚC ĐÂY


CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT THÁNG 4.2024

CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT THÁNG 3.2024

LỄ CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG

CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT THÁNG 2.2024

LỄ CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG

CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT THÁNG 1.2024


CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT THÁNG 12.2023


CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT THÁNG 11.2023

CÁC KHÓA THIỀN NĂM 2023