Thực hành hằng tuần


THỰC HÀNH CHÁNH NIỆM

CHỦ NHẬT HẰNG TUẦN

THỜI GIAN: 9:00 AM – 3:30 PM

ĐỊA ĐIỂM: TUỆ QUÁN THIỀN VIỆN

Đăng ký:

(714) 987 – 2979

tuequan.info@gmail.com

3922 W 5th St. Santa Ana, CA 92703