Đóng Góp


Đóng góp thực phẩm khóa thiền: 

Nếu quí vị phát tâm hùn phước thực phẩm cho khóa thiền, xin vui lòng liên lạc chúng tôi để đăng ký. 

Số điện thoại: (714) 367 – 6959

Email: tuequan.info@gmail.com 


Đóng góp công quả trong hay ngoài khóa thiền: 

Thiền viện cần sự chung tay của các thiện nguyện viên để hoàn thiện và phát triển. Nếu quí vị phát tâm làm công quả, xin vui lòng liên lạc chúng tôi để biết thêm chi tiết.  

Số điện thoại: (714) 367 – 6959

Email: tuequan.info@gmail.com 


Đóng góp tịnh tài: 

Tuệ Quán Thiền Viện hoan hỷ xin nhận hùn phước đóng góp tịnh tài để tiếp tục tổ chức các khóa thiền và cải thiện cơ sở vật chất thiền viện. 

Sự đóng góp hùn phước được khai miễn giảm thuế.  EIN: 92-3927723 

Trực tiếp 

Quí vị có thể đóng góp trực tiếp tại Tuệ Quán Thiền Viện bằng tiền mặt hoặc check. 

Gửi check:  

Quí vị có thể viết check cho “Chùa Tuệ Quán” và gửi check về địa chỉ 

Insight Buddhist Church 

3922 W. 5th St, Santa Ana, CA 92703 

Xin quí vị vui lòng ghi địa chỉ thư hoặc địa chỉ email để chúng tôi có thể gửi phiếu công đức về cho quí vị.  

Chuyển khoản trực tiếp: 

Nếu ngân hàng của quí vị dùng Zelle,  quí vị có thể chuyển khoản đến <tuequan.info@gmail.com